Revize elektro, revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, strojů ...


Revize a platná legislativa


Obsah:

  1. Proč chtít revize ?

  1. Revize a zákony


3) Co musí obsahovat revizní zprávaPovinné náležitosti revizní zprávy (dokumentu o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti) jsou určeny zejména normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 a částečně ČSN 33 2000–6–61 a ČSN 50110–1.


Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500Neopominutelné náležitosti, podle tohoto předpisu vypracované zprávy, související dokumenty a povinnosti jsou:

a) druh revize

b) vymezení rozsahu revize

nebezpečným dotykem neživých částí

c) soupis použitých měřících přístrojů a související údaje

50110–1, část 5.3, zák. č. 505/90, §11

d) stručný popis provedených úkonů

o určení vnějších vlivů

33 2000–6–61, odd. 612 a ČSN EN 50110–1, čl. 5.3.2

e) soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno

bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy

f) datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy

g) jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika

h) závěr revize : elektrické zařízení je (není) z hlediska bezpečnosti schopno provozu


i) Důležitým ustanovením čl. 6.1.1 ČSN 33 1500 je nutnost uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy. Jedná se především o tyto doklady:

j) protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí (není nutný pro prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem )

k) stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem

l) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000–6–61, odd. 610, ČSN 33 2000–5–51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110–1, čl. 4.7)

m) doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče)

n) doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu)

o) osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/01 Sb., §4, doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku zák. č. 22/97 Sb., §8, §13, NV č. 17/02 Sb., §2, §3, §4 a ČSN 33 2000–1, čl. 13N7.2. apod.)

p) V případě pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů

q) V revizní zprávě může být uveden termín další pravidelné revize dle platných tabulek ČSN 33 1500, v případě zjištění stavu zařízení a instalace, který vyžaduje kratší periodu kontrol, je nutno na tuto skutečnost upozornit provozovatele.

r) Dále je možno uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace.

s) Termíny odstranění závad není možno podmiňovat, od okamžiku podpisu jsou povinností provozovatele.

t) Revizním technikem zjištěné závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je potřeba zajistit okamžitě – při zanedbání této povinnosti se následně může jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností.Viz také VZOR REVIZNÍ ZPRÁVY

  1. Lhůty pravidelných kontrol a revizí


Zpět na úvodní stránku REVIZE ELEKTRO


Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz